Política Social i drets dels ciutadans sords a Espanya
Escenaris d'evolució 2015-2020
 Espańol 


  SUMARI de l'informe de resultats
(descàrrega de l'informe complet al menú de l'esquerra)

Entre març i octubre de 2015 més de 200 ciutadans amb diversa implicació i experiències en el benestar i la inclusió social de les persones amb discapacitat auditiva van culminar un procés de deliberació participativa sobre les perspectives de regeneració de la Política Social i la seva contribució a assegurar el ple compliment pels poders públics de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Ciutadans amb diversa pèrdua auditiva, familiars, professionals de la salut, docència i inserció laboral, adherits i líders de l’associacionisme i directius de les administracions i voluntariat van contribuir a la identificació conjunta de tendències, cruïlles crítiques, obstacles i oportunitats de rescat i consolidació del benestar, dignitat, desenvolupament personal autònom i participació social inclusiva del col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva.

Objectiu

L’informe presenta una visió col·lectiva anticipativa de tendències desitjables, factors afavoridors impediments evitables i cruïlles crítiques en el desplegament socialment responsable del sistema de benestar i de protecció social per a les persones amb discapacitat auditiva en l’horitzó dels propers cinc anys.

Consulta grupal

La consulta va incloure una recerca documental exploratòria, 20 entrevistes en profunditat de generació d’hipòtesis de treball i la realització d’una sessió de grup nominal amb 15 informadors clau per prioritzar 7 àrees temàtiques i 49 escenaris per a la realització d’una consulta prospectiva Delphi a 171 panelistes voluntaris.

La metodologia Delphi és una tècnica de consulta a col·lectius d’experts, ciutadans implicats i persones amb coneixements i experiències rellevants en els temes objecte d’investigació. La seva aplicació permet obtenir posicions de conjunt -consensos, discrepàncies o incerteses- a partir de l’expressió individual de les expectatives, preferències i pronòstics de cada consultat.

L’opció metodològica escollida considera la percepció, coneixements, interessos, experiències i valors de “tots” els implicats, tant en el deteriorament de la Política Social com en el seu rescat, sobre la visió hegemònica dels “experts” i la tecno-burocràcia.

Resultats

El relat de la producció col·lectiva dels panelistes es recolza en un senzill tractament estadístic de les respostes individuals dels “desitjos” -aspiracions dels consultats- i dels seus “pronòstics” sobre la seva efectiva realització. Tots dos -“desitjos” i “pronòstics”- es valoren per cada panelista en una escala d’1 a 9: 1 corresponent al rebuig i de la nul·la probabilitat d’ocurrència i 9 al màxim desig i pronòstic de compliment de l’escenari proposat.

La representació de les distribucions de la valoració col·lectiva de “desitjos” i “pronòstics” permet comparar el grau coincidència, proximitat o discrepància en relació a diversos escenaris plausibles de comportament de la política social.

Contribució

En les actuals circumstàncies d’incertesa econòmica recurrent, empobriment i desconfiança davant de les restriccions acumulatives de la Política Social l’informe aporta elements predictius d’anàlisi estratègica basats en:

- La percepció predictiva de la desconfiança sobre la recuperació econòmica i els seus efectes sobre la sostenibilitat de les polítiques de protecció social.

- La revisió de la participació reivindicativa del moviment associatiu, la seva qualitat democràtica i la independència i eficàcia de la seva funció d’intermediació.

- Les expectatives de progrés o de regressió en el desenvolupament de l’accessibilitat universal a l’entorn edificat, urbanístic, actius culturals, comunicació i coneixement.

- La perspectiva de difusió i adopció de models, procediments i pràctiques d’excel·lència fonamentats en evidència demostrada en sanitat, docència i accés al mercat de treball ordinari.

Alguns missatges

- Escàs convenciment en la recuperació de l’economia, en particular en relació a la desocupació, la desigualtat social i el descens dràstic de la pobresa infantil.

- Escepticisme sobre la regeneració espontània de la qualitat democràtica i el clientelisme polític.

- La persistència del deteriorament del mercat de treball desanima l’accés a l’ocupació com a factor de desenvolupament personal i inclusió social.

- Voluntat compartida de revisió crítica de l’efectivitat dels mecanismes de participació i de la intermediació dels òrgans de representació de l’associacionisme.

- Unanimitat en la necessitat de superació de l’actual distanciament entre l’associacionisme dels col·lectius usuaris de les modalitats lingüística de signes i oral i d’evolució cap a formes de cooperació conjunta.

- Dubtes sobre la inclusió dels valors, preferències i experiència assistencial de les persones sordes i els seus representants legals en l’avaluació de la qualitat, eficàcia i seguretat de les prestacions i serveis.

Expectatives

- Obtenció d’informació professional, actualitzada, solvent i lliure de biaixos -i d’influències comercials- en relació a indicacions, resultats i riscos demostrats, associats a intervencions clíniques, tecnologies audiològiques, opcions lingüístiques i plantejaments pedagògics.

- Obtenció i difusió actualitzada d’evidència de base científica sobre els resultats de la pràctica medicoquirúrgica: indicacions, selecció de candidats, tolerància i seguretat post-intervenció de la implantació i reimplantació coclear.

- Integració de dimensions de valoració sociocultural al criteri exclusivament clínic en la baremació indemnitzatòria de la hipoacúsia.

- Aspiració a la cooperació de l’associacionisme i els sindicats en el coneixement de les causes específiques i abast de la crisi en l’ocupació de les persones amb discapacitat auditiva.

Incertesa

- Divergència en l’acceptabilitat de la supressió de les prestacions de cobertura pública sense aportació demostrada de valor per finançar opcions de superior efectivitat i cost. Destacada divergència en l’acceptabilitat de fórmules alternatives de contribució de l’usuari en el cost de les prestacions de cobertura pública.

- Escepticisme sobre el compliment íntegre de les obligacions legals d’accessibilitat, supressió de barreres i compensació educativa i laboral de limitacions funcionals dels ciutadans sords.

- Reserves respecte a l’aportació experiències de les persones sordes en la millora dels projectes educatius i en l’avaluació de la seva eficàcia per al ple desenvolupament de les capacitats de l’alumnat amb discapcidad auditiva.

- Escàs convenciment en la priorització de la millora de l’aportació del sistema educatiu a l’adquisició d’habilitats socials i d’accés al mercat laboral.

- La major quota d’incertesa de la consulta es refereix a l’escenari d’eliminació de la discriminació laboral de les persones sordes per raó de gènere.

Política Social i drets dels ciutadans sords a Espanya. Escenaris d'evolució 2015-2020 per © Fluviŕ Artells i ©SCGC SL es distribueix sota una Llicčncia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra a www.delphisordesa.org
Informació legal Web solGAT